Senior Scratch Cup Sat Sept 8th

1st Gross: Damien McKenna (+1) 68+70=138

2nd Gross: Stephen Martin (0) 70+68=138 (Play Off)

3rd Gross: Ryan Griffin (1) 75+70=145

1st Nett: Jamie Foley (3) 68+73=141

2nd Nett: Eugene O’Donnell (9) 77+78=155

1st 18 Gross: Caolan Dunn (1) 68

2nd 18 Gross: David McCormick (5) 74

Junior Prize: Patrick Page (5) 71+79=150

CSS 68+69

bsgc